Reisitingimused eksootikareisid

Reisileping

Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping on sõlmitud ja muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja tasunud ettemaksu. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

Reisikorraldaja vastutus

Reisikorraldaja vastutab reisi vastamise eest reisikirjeldusele v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud (näit., kuid mitte ainult: keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa poliitilised sündmused jms asjaolud, mis ei allu Reisikorraldajate kontrollile, kuid mis võivad põhjustada Reisijale ebamugavust). Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult: loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.). Reisi hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud kas kataloogis, veebilehel, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. Reisikorraldaja ei vastuta Vahendaja või Vahendaja esindaja poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni eest.Kui Reisija reisi ajal haigestub, satub kuriteo ohvriks või temaga juhtub mingi muu õnnetus, abistab Reisikorraldaja teda kõigiti; reisijal tuleb tasuda olukorra lahendamisega seotud lisakulud. Soovitame teha reisikindlustusleping, eelistatavalt ka reisikatkemise- ja pagasikindlustusleping.

Reisi eest tasumine

Reisileping loetakse sõlmituks ja Union Traveli reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisija on tasunud Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist alljärgnevalt: Kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, tuleb tasuda ettemaks, mis on reisi kogupaketi maksumusest 30%; Kui reisini on jäänud vähem kui 30 päeva, tuleb tasuda reisi kogumaksumus; Kui reisini on jäänud vähem kui 7 päeva tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt. Reisija poolt rohkem kui 40 päeva enne reisi algust tehtud broneeringut saab tühistada 5 päeva jooksul alates broneeringu tegemisest. Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisipaketti tasunud, on Reisikorraldajal õigus reisileping mittesõlmituks lugeda.

Hind

3.1. Hind ja hinnamuutused Hinna sisse kuluvad hinnatabelites ja arvel märgitud teenused; Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigus raha tagasi saada; Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta juhul kui: muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud muutuvad olulised valuutakursid

3.1.5. Hinnagarantii Hinnagarantii annab ootamatute hinnalisade eest kaitse. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse reisi tellimisel ja reisini on sealjuures jäänud vähemalt 35 päeva

3.2. Hinnasoodustused Igasugused Reisikorraldaja poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult reisi tellimisel. Soodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest, neil ei ole tagasiulatuvat jõudu;

Korraga kehtib üks soodustus;

Laste hinnasoodustust antakse koos vanematega reisivatele lastele teatud reisipakettide puhul vastavalt reisikirjeldusele. See ei kehti koolirühmadele ja muude rühmareiside puhul, samuti ei saa laste hinnasoodustust omapäi reisivad noored.

Reisi tühistamine

4.1. Reisi tühistamine mõjuva põhjuseta

4.1.1. Mõjuva põhjuseta on reisijal õigus reis tühistada ja saada tagasi ettemakstud raha, kui Reisija teatab reisilepingu lõpetamise soovist ette vähemalt 40 päeva enne reisi algust. Kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, jääb tühistamise korral Reisikorraldajale tehtud otsekulude katteks reisi tellimisel tehtud ettemaks 30% summast ; Võimalikud otsekulud on Reisikorraldaja reaalsed vältimatud kulutused (näit. viisa, hotellitrahv, lennutrahv vms). Kui reisini on jäänud vähem kui 30 päeva, tuleb reisilepingu tühistamisel tasuda 50% reisi kogumaksumusest; Kui reisini on jäänud vähem kui 14 päeva, tuleb reisilepingu tühistamisel tasuda 100% reisi kogumaksumusest.

4.2. Mõjuva takistuse ilmnemisel on Reisijal õigus nõuda reisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning Reisikorraldajale reisipaketi eest tasutud hinna tagastamist.

Mõjuv takistus on:

Reisija või tema lähedase inimese haigestumine, õnnetusse sattumine, surm. Lähedaseks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanevanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna; Muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju jne.) Reisija on kohustatud mõjuvast takistusest viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada koheselt, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul;

Võimalike kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse.

Reisikorraldajal on Reisija poolt reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise taotluse estiamisel mõjuva takistuse ilmnemise tõttu õigus kinni pidada Reisijale tagastatavast summast bürookulud ja Reisikorraldajale reisilepingu lõpetamisest tulenevad otsesed vältimatud kulutused(4.1.3.). Kui reis tühistatakse mõjuval põhjusel vähem kui 7 päeva enne reisi algust, kehtivad tühistamisel tavapärased annuleerimistingimused ja –tasud (nagu on mõjuva põhjuseta reisi annuleerimisel).

Reisija kohustused ja vastutus

Reisidokumendid ja viisa

Reisikorraldaja kohustub andma iga reisi toimumiseks vajalike viisatingimuste ning reisidokumentide kohta õiget informatsiooni; Reisikorraldaja abistab reisijat viisa vormistamisel; Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu sobimatute dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid trahvimäärasid; Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust tellimusele ja võimalikest erinevustest viivitamatult teatama kas Reisikorraldajale või Edasimüüjale; Kui Reisija ei pääse reisile, sest on kaotanud reisidokumendid, siis reisi maksumust ei tagastata;R eisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei pääse maale, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu. Reisija kohustus aktsepteerida üldtunnustatud käitumisreegleid Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele; Reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele; Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi; Kui reisija ei pääse lennule või kõrvaldatakse sellelt tugeva alkoholijoobe tõttu, tuleb tal tasuda sellega seotud lisakulud. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.

Vead reisikorralduses

Veaks saab pidada kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadusele; Veaks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.

7. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi.

Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt;

Reisi ärajäämine

Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik, vms) ei ole garanteeritud reisijate julgeolek lennukompanii, mille lendudel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama; Reisija soovi korral pakutakse talle reisi ärajäämisel asemele samatasemeline reis, kui selle korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe; Kui reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile; Vääramatu jõu olukorras (sõjad, streigid, loodusõnnetused) sõltub Reisijale raha tagastamine allhankijate otsustest (lennukompaniid, hotellid) ja ei ole alati võimalik. Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi saaks.

Muudatused sõiduplaanis

Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.

Hotellivahetus

Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.

Muudatused ekskursiooniprogrammis

Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi sihtkoha väljakuulutatud ekskursiooniprogrammis, muuta ekskursioonide toimumise järjekorda või päeva juhul, kui mingi ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud reisikorraldajast mitteolenevad tegurid. Samuti on Reisikorraldajal kohapeal õigus teha muudatusi konkreetse ekskursiooni väljakuulutatud programmis, kui ettenägematutel ja Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu.

Vigadest teatamine ja nende kõrvaldamine

Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada Reisikorraldaja esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale;

Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks ebaadekvaatseid kulutusi;

Kui kohapeal lahenduse leidmine on osutunud võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kümme (10) päeva peale reisi lõppemist;

Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja /või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada tõendid saamata jäänud teenuse või lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib välja kirjutada Reisikorraldaja esindaja.

Kahjude korvamine

Kui puudus on Reisikorraldaja poolt kohapeal jäänud kõrvaldamata (v.t. 8.3.) on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest;

Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis.

Reisikorraldaja vastutuse piirid

Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (vääramatu jõud);

Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest;

Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele;

Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks;

Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada;

Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.

Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 1.1.1.);

Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis lahendatakse tekkinud erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.