Reisitingimused

Union Travel vastutuse piirid ja reisitingimuste müügitingimised

 

1. Dokumentide õigsus

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile (tema puudumisel reisibüroo vastutavale esindajale). Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.

2. Tellimuste muutmine või tühistamine

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. UNION TRAVEL AGENCY on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes teeksid. Tellimuse muutmisel või tühistamisel Union Travel Agencil on õigus kasseerida reisijalt tühistamistrahv 30 eur. Enamlevinud situatsioonid on järgmised:

2.1. Laevapiletite muutmine/tühistamine Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel alla 30 p. enne väljasõitu kasseeritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

2.2. Hotellitellimuste muutmine/tühistamine Kui hotellitellimus, mida Te ei kavatse kasutada, ei ole tühistatud hiljemalt 3 tööpäeva enne hotelli saabumistähtaega, on UNION TRAVEL AGENCYL õigus kasseerida reisijalt 100% majutuse maksumusest. Grupitellimuse (alates 10 in) muutmine loetakse tühistamiseks. Kusjuures sellega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. 2.3. Paketireiside muutmine ja tühistamine Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega kataloogi lõpus, vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget. Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist, kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul avaldanud.

3. Reisilepingu sõlmimine ja reisipaketi eest tasumise kord.

Reisilepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitada kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise jms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

4. Viisateenused

Kui tellimus sisaldab viisataotlust, juhime tähelepanu sellele, et UNION TRAVEL AGENCY ei saa võtta endale mingit vastutust viisa väljastamise eest: see on välisriigi saatkonna pädevuses. Juhul, kui klient soovib saada viisat nimetatud tähtaegadest kiiremini, on võimalik tellida kiirteenus vastavalt UNION TRAVEL AGENCY hinnakirjale. Seejuures palume silmas pidada, et viisa kiirem vormistamine sõltub täielikult saatkonnatöötajate vastutulelikkusest. Kliendi loobumisel viisataotlusest enne dokumentide saatkonda viimist, tagastatakse 70% vormistamise teenustasust ja viisamaks.Kui saatkond ei väljasta kliendile viisat või kui klient loobub viisataotlusest peale dokumentide saatkonda viimist, siis tagasimaksu ei toimu.

5. Kindlustus

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama, milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda UNION TRAVEL AGENCYLT kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud UNION TRAVEL AGENCY. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

6. Reisibüroo vastutus

UNION TRAVEL AGENCY ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 10 päeva jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna UNION TRAVEL AGENCY direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt. UNION TRAVEL AGENCY juhib Teie tähelepanu, et enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. UNION TRAVEL AGENCY ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem.

7. Tarbijakaitse

Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta. UNION TRAVEL AGENCY teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega:

8.1. Transpordipilet kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

8.2. Käesolev dokument mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine (kumb enne toimub) tähendab seega Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga, samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

01.11.2021